Mi vam šaljemo sjajne proizvode, vi podelite vaše mišljenje
Promotivni period Мај 2016-Jul 2016
Age 18-49 years old

PRAVILA

Pravila reklamne kampanje
"Always Ultra Plus"

1. Opšte odredbe:

1.1. Reklamnu kampanju pod nazivom "Always Ultra Plus" (u daljem tekstu ovih Pravila - "Reklamna kampanja") sprovodi MMS COMMUNICATIONS d.o.o. Beograd, Danila Lekića 31, matični broj 17303040 (u daljem tekstu "Organizator"), u ime i za račun svog klijenta Procter & Gamble Balkan, radi privlačenja pažnje potencijalnih potrošača za proizvode pod zaštitnim znakom "Always Ultra Plus".

1.2. Teritorija Reklamne kampanje: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Čačak, Kraljevo, Novi Pazar (u daljem tekstu "grad reklamne kampanje").

1.3. Organizator Reklamne kampanje ima pravo da izmeni ova Pravila u razumnim granicama, uz obaveštavanje Učesnika o tome, 2 (dva) kalendarska dana pre dana kada odgovarajuće izmene stupe na snagu, objavljivanjem nove redakcije Pravila na vebsajtu Reklamne kampanje.

2. Podaci o Organizatoru akcije:

2.1. Organizator Reklamne kampanje je MMS COMMUNICATIONS d.o.o. Beograd.

2.2. Matični broj Organizatora je 17303040.

2.3. Vebsajt Reklamne kampanje je http://buzzaar.eu/rs/always-ultra-sensitive/ (u daljem tekstu i ranije u ovom tekstu -vebsajt).

3. Uslovi Reklamne kampanje:

3.1. Reklamna kampanja vrši se u periodu od 16.05.2016, do 30.07.2016, uključujući oba datuma.

3.2. Navedeni period obuhvata:

3.2.1. Period sprovođenja Ankete o kategorijama od 16.05.2016, do 13.06.2016, uključujući oba datuma.

3.2.2. Rok za izbor učesnika Reklamne kampanje od 17.05.2016, do 16.06.2016, uključujući oba datuma.

3.2.3. Rok za isporuku Poklon paketa Učesnicima Reklamne kampanje od 20.06.2016 do 04.07.2016, uključujući oba datuma.

3.2.4. Rok za izradu izveštaja od strane Učesnika Reklamne kampanje od 21.06.2016 do 30.07.2016 godine, uključujući oba datuma.

4. Učesnici Reklamne kampanje, njihova prava i obaveze:

4.1. Lica iz st. 4.2 ovih Pravila, koja ispune uslove propisane u st. 5.1 ovih Pravila i budu izabrana od strane Organizatora, biće imenovana kao Učesnici Reklamne kampanje (u daljem tekstu i prethodno navedeni kao "Učesnici").

4.2. Svako poslovno sposobno lice, ženskog pola, starosti od 18 do 49 godina, koje živi u jednom od gradova gde će se vršiti Reklamna kampanja može biti imenovano kao Učesnik. Uzimanjem učešća u aktuelnoj Reklamnoj kampanji, Učesnici potvrđuju da su napunili 18 (osamnaest) godina.

4.3. Dajući saglasnost na učestvovanje u Reklamnoj kampanji, Učesnik potvrđuje da su bilo koja i sva lica koja Učesnik uključi radi učestvovanja u Reklamnoj kampanji punoletna, saglasna da učestvuju u Reklamnoj kampanji, i da prihvataju i saglasna su sa ovim Pravilima.

4.4. Učesnici će sticati prava i preuzimati obaveze u meri dozvoljenoj važećim propisima, i ovim Pravilima.

4.5. Zaposleni i predstavnici Organizatora, lica povezana sa Organizatorom, članovi njihovih porodica, ali i zaposleni u drugim pravnim subjektima koji obavljaju poslove i pružaju usluge organizacije i izvođenja Reklamne kampanje, ne mogu biti Učesnici.

5. Uslovi učešća u Reklamnoj kampanji:

5.1. Da bi postao Učesnik Reklamne kampanje i da stekne pravo da dobije Poklon paket, lice koji ispunjava uslove iz st. 4.2. gore mora da se registruje u periodu navedenom u st. 3.2.1, da postane korisnik vebsajta prihvatajući da učestvuje u Reklamnoj kampanji i da odgovori na sva pitanja Ankete o kategorijama, koja su Dodatak ovih Pravila (u daljem tekstu i prethodno navedena kao "Anketa o kategorijama").

Društveni profil Učesnika određuje se na osnovu podataka navedenih u Anketi o kategorijama.

5.2. Organizator zadržava pravo da proveri podatke koji su navedeni u Anketi o kategorijama.

5.3. Nakon što je proces validacije okončan, lica koja po svojoj diskreciji odabere Organizator obaveštavaju se imejlom od strane Organizatora da su postali Učesnici.

Činjenica da je neko odabran kao Učesnik Reklamne kampanje potvrđuje se dobijanjem imejla od Organizatora sa potvrdom učešća u Reklamnoj kampanji.

5.4. Popunjavanjem Ankete o kategorijama lice izričito potvrđuje da je saglasno sa ovim Pravilima i da prihvata uslove Reklamne kampanje propisane ovim Pravilima.

6. Postupak za određivanje Učesnika i isporuku Poklon paketa

6.1. U Reklamnoj kampanji učestvovaće 1.500 (hiljadupetsto) lica, odabranih od strane Organizatora u roku koji je propisan st. 3.2.2. ovih Pravila.

6.2. Odabrana lica se obaveštavaju putem imejla da su postali Učesnici Reklamne kampanje, prema kontakt informacijama koje su koristili prilikom registracije na vebsajtu, kao i porukom prikazanom na vebsajtu, na ličnom nalogu Učesnika.

6.3. Poklon paketi za Učesnike u Reklamnoj kampanji šalju se u rokovima navedenim u st. 3.2.3. Isporuku Poklon paketa vrši Organizator preko kurirske službe na adresu koje su Učesnici naznačili prilikom registracije na vebsajtu.

6.4. Neuspela isporuka Poklon paketa Učesnicima, nastala bez krivice Organizatora, uključujući neuspelu isporuku zbog pogrešnih/netačnih informacija, navedenih u Anketi o kategorijama i/ili obezbeđenih od strane Učesnika, neće se ponovo vršiti.

7. Opis Poklon paketa:

7.1. Jedan Poklon paket sadrži sledeće artikle:

- Always Sensitive Normal paket, količina 1,
- Always Sensitive Super Plus paket, količina 1,
- Časopis sa uputstvom, količina 1,
- Stoni kalendar, količina 1,
- Uzorke za prijatelje agenta u individualnom pakovanju, količina 26,
- Buzz-komplet kutiju, količina 1.

7.2. Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj Poklon paketa bez prethodne najave Učesnicima.

7.3. Fond za poklone iznosi 1.500 (hiljadupetsto) Poklon paketa. Individualna vrednost jednog Poklon paketa je 3000 RSD.

8. Ostali uslovi Reklamne kampanje:

8.1. Nakon dobijanja Poklon paketa, Učesnik Reklamne kampanje distribuira proizvode koji su deo Poklon paketa, neodređenom broju potencijalnih korisnika proizvoda, a takođe i informacije o reklamiranim proizvodima prema karakterističnim aspektima i kvalitativnim karakteristikama u cilju povećanja baze potencijalnih korisnika proizvoda.

8.2. U periodu navedenom u st. 3.2.4 ovih Pravila, Učesnik Reklamne kampanje na vebsajtu Reklamne kampanje kompletira izveštaj o korišćenju Poklon paketa (u daljem tekstu "Izveštaj"). Izveštaj može da sadrži komentare potencijalnih korisnika o proizvodima.

8.3. Učesnik ima pravo da objavi na internetu i društvenim mrežama linkove ka svojim izveštajima postavljenim na vebsajtu Reklamne kampanje i da učestvuje u diskusiji o Reklamnoj kampanji i Izveštaju nakon toga.


8.4. Zabranjeno je objavljivanje Izveštaja čiji je sadržaj u suprotnosti sa zakonom, fotografije i tekstove erotskog, nasilnog ili uvredljivog sadržaja.

8.5. Organizator (ili bilo koje drugo lice ovlašćena od strane Organizatora) vrši obaveznu moderaciju Izveštaja Učesnika, poslatih u okviru Reklamne kampanje. Izveštaji koji ne zadovolje uslove propisane ovim Pravilima i/ili zakonom biće uklonjeni.

8.6. U slučaju da Učesnik ne dostavi Izveštaj o korišćenju Poklon paketa u periodu navedenom u st. 3.2.4 datih Pravila, Organizator ima pravo da ukloni takvog Učesnika iz baze vebsajta www.buzzaar.ru.


9. Autorska prava:

9.1. Svaki Učesnik garantuje da je autor dostavljenog Izveštaja Reklamne kampanje, kao i da korišćenje izveštaja u okviru Reklamne kampanje ne krši prava Učesnika ili bilo koja prava trećih lica (uključujući autorska prava, srodna prava i prava na identitet brenda). U slučaju otkrivanja povrede prava trećih lica, Učesnik preuzima punu odgovornost u vezi sa takvom povredom u skladu sa važećim zakonom, i odmah nakon prijema obaveštenja od Organizatora se obavezuje na preduzimanje mera za rešavanje spora sa trećim licima, radi potpune kompenzacije naknade nastalih gubitaka Organizatora.

9.2. Učesnik je saglasan sa korišćenjem njegovog zapisa lika i takođe garantuje da će obezbediti saglasnost od strane trećih lica (prijatelja/gostiju) sa korišćenjem njihovih zapisa lika, bez posebne naknade, od strane Organizatora i Buzzaar Benelux BV (registarski broj: 61313807, adresa Steiger 23, 6581 KZ Malden, Holandija) u vezi sa izvršenjem aktuelne Reklamne kampanje.

9.3. Nakon postavljanja Izveštaja na vebsajt Reklamne kampanje (uključujući sve materijale (uključujući i fotografije) i priloge Izveštaja), Učesnik takvim postavljanjem prenosi na Buzzaar Benelux BV (Registarski broj: 61313807, adresa Steiger 23, 6581 KZ Malden, Holandija) sva ekskluzivna prava za njihovo korišćenje i raspolaganje u potpunosti, uključujući i prava njihovog objavljivanja, reprodukcije i obrade. Naknada Učesniku za ekskluzivni prenos prava na Izveštaju je Poklon paket, dostavljen Učesniku u skladu sa ovim Pravilima.

10. Tajnost podataka:

10.1. Učešćem u Reklamnoj kampanji i popunjavanjem Ankete o kategorijama, Učesnik daje saglasnost Organizatoru da zadrži, koristi i obradi niže navedene lične podatke, dostupne iz baze podataka Organizatora i primljene uz saglasnost Učesnika:

- Pol;
- Socijalni status;
- Starost;
- Prezime, ime, očevo ime;
- Prebivalište.

Prikupljanje, obrada i predaja ličnih podataka vrši se isključivo radi organizovanja aktivnosti Učesnika u Reklamnoj kampanji i njenog sprovođenja.

10.2. Svi lični podaci, naznačeni od strane Učesnika za potrebe Reklamne kampanje, čuvaju se u skladu sa odredbama važećeg zakona i ovim Pravilima.

11. Dodatni uslovi:

11.1. Okolnost uzimanja učešća u Reklamnoj kampanji podrazumeva da su njeni Učesnici pročitali i prihvatili ova Pravila.

11.2. Poklon paketi, primljeni kao rezultat učešća u Reklamnoj kampanji, nisu predmet razmene i ne mogu se zameniti novčanim ekvivalentom. Poklon paketi nisu predmet prodaje; njih koriste Učesnici.

11.3. Obaveze Organizatora u pogledu kvaliteta Poklon paketa ograničene su garancijama koje obezbeđuju njihovi proizvođači (dobavljači). Reklamacije na kvalitet robe, kao dela Poklon paketa, biće direktno upućene proizvođaču datih poklona iz Poklon paketa. Učesnici proveravaju potpunost Poklon paketa neposredno po prijemu. Izgled Poklon paketa može se razlikovati od njegovih fotografija u reklamnim materijalima.

11.4. Organizator i njegova ovlašćena lica nisu odgovorni za propust u obaveštavanju Učesnika o rezultatima selekcije Upitnika, moderacije Upitnika i izveštaja, kao i za neprimanje podataka od strane Učesnika neophodnih za dobijanje Poklon paketa nastalih usled greške pružalaca telekomunikacionih usluga i drugih razloga izvan kontrole Organizatora, kao i za neispunjenje (neblagovremeno izvršavanje) ovde predviđenih obaveza Učesnika.

11.5. Organizator nije odgovoran za bilo kakve posledice grešaka Učesnika, uključujući (bez ograničenja) troškove nastale od drugopomenutog.

11.6. Organizator nije odgovoran za pogrešno navedene podatke ili podatke koje je naveo Učesnik. Ako Organizator ne može da kontaktira Učesnika preko kontakt detalja koje je naveo, a Učesnik ne kontaktira Organizatora najmanje nedelju dana pre isteka roka, naznačeno u tački 3.2.3. ovog člana, učesnik gubi pravo dobijanja Poklon paketa. Od trenutka predaje Poklon paketa pošti ili kurirskoj službi, smatra se da je Organizator izvršio svoju obavezu predaje Poklon paketa Učesniku.

11.7. Organizator neće ponovo slati i isporučiti Poklon paket, ako je Učesnik napravio grešku u navođenju svojih podataka, ili ako je Učesnik odsutan sa adrese navedene u Upitniku.

11.8. Pošiljka Poklon paketa vrši se samo u gradove Reklamne kampanje.

11.9. Svi Učesnici samostalno plaćaju sve troškove nastale zbog njihovog učešća u Reklamnoj kampanji (uključujući, bez ograničenja, troškove koji se odnose na pristup internetu).

11.10. Rokovi, koji se ovde koriste, odnose se samo na Reklamnu kampanju, sprovedenu u skladu sa ovim Pravilima.

11.11. Učesnik snosi građansku, administrativnu i krivičnu odgovornost za kršenje autorskih prava u skladu sa važećim propisima. Organizator nije odgovoran za kršenje autorskih prava i/ili drugih prava trećih lica, od strane Učesnika ili bilo kog posetioca vebsajta Reklamne kampanje.

11.12. Činjenica da je Učesnik popunio Upitnik na vebsajtu Reklamne kampanje potvrđuje njegovu saglasnost sa predajom ličnih podataka Organizatoru i objavljivanjem informacija o njegovom učešću u Reklamnoj kampanji.

11.13. Na sva pitanja, koja nisu direktno uređena ovde, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

11.14. Ova Pravila objavljena su na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju neslaganja između tekstova verzija na srpskom će biti merodavna.


ORGANIZATOR
MMS COMMUNICATIONS d.o.o. Beograd